Bosnian Names For Kids Meanings 2023

Bosnian names for kids with meanings and personal traits. On this page published most popular 2023 names for boys and girls.

Popular Bosnian Names for Kids 2023

Name: Gender: Category:
Alisa g Finnish, Bosnian, Georgian, Russian, Ukrainian
Ibrahim b Eastern African, Arabic, Western African, Indonesian, Malay, Bosnian, Dhivehi, Hausa, Albanian, Swahili
Abdulah b Bosnian
Ahmed b Arabic, Urdu, Pashto, Bengali, Bosnian, Turkish, Dhivehi
Amir b Arabic, Urdu, Persian, Indonesian, Malay, Bosnian
Adnan b Arabic, Urdu, Bosnian, Turkish
Ali b Arabic, Urdu, Persian, Pashto, Indonesian, Malay, Bosnian, Turkish, Dhivehi, Kazakh, Albanian, Avar
Amina g Eastern African, Arabic, Western African, Bosnian, Hausa, Kazakh, Swahili, Tatar
Harun b Arabic, Indonesian, Malay, Bosnian, Turkish
Tajra g Bosnian
Aleksandar b Bosnian, Serbian, Macedonian, Croatian, Bulgarian
Bakir b Bosnian
Hana g Arabic, Bosnian
Tahir b Arabic, Urdu, Bosnian, Turkish, Azerbaijani
Ajdin b Bosnian
Ajnur b Bosnian
Zejd b Bosnian
Admir b Bosnian, Albanian
Aida g Arabic, Bosnian, Literature, Albanian
Amela g Bosnian

Bosnian Names for Kids by Gender

BoysBoys       GirlsGirls       UnisexUnisex

All Bosnian Names for Kids 2023

Name: Gender: Category:
Abdulah b Bosnian
Adin b Bosnian
Admir b Bosnian, Albanian
Adna g Bosnian
Adnan b Arabic, Urdu, Bosnian, Turkish
Afan b Bosnian
Ahmed b Arabic, Urdu, Pashto, Bengali, Bosnian, Turkish, Dhivehi
Aida g Arabic, Bosnian, Literature, Albanian
Ajdin b Bosnian
Ajla g Bosnian
Ajna g Bosnian
Ajnur b Bosnian
Ajša g Bosnian
Aldin b Bosnian
Aldina g Bosnian
Aleksandar b Bosnian, Serbian, Macedonian, Croatian, Bulgarian
Alem b Bosnian
Ali b Arabic, Urdu, Persian, Pashto, Indonesian, Malay, Bosnian, Turkish, Dhivehi, Kazakh, Albanian, Avar
Alija b Bosnian
Alisa g Finnish, Bosnian, Georgian, Russian, Ukrainian
Almir b Bosnian
Almira g Bosnian
Amar b Bosnian
Amel b Bosnian
Amela g Bosnian
Amina g Eastern African, Arabic, Western African, Bosnian, Hausa, Kazakh, Swahili, Tatar
Amir b Arabic, Urdu, Persian, Indonesian, Malay, Bosnian
Asja g Bosnian
Azra g Arabic, Urdu, Persian, Bosnian, Turkish
Bakir b Bosnian

Pagination