Bosnian Names For Kids Meanings 2022

Bosnian names for kids with meanings and personal traits. On this page published most popular 2022 names for boys and girls.

Popular Bosnian Names for Kids 2022

Name: Gender: Category:
Alisa g Finnish, Bosnian, Georgian, Russian, Ukrainian
Abdulah b Bosnian
Ahmed b Arabic, Urdu, Pashto, Bengali, Bosnian, Turkish, Dhivehi
Ali b Arabic, Urdu, Persian, Pashto, Indonesian, Malay, Bosnian, Turkish, Dhivehi, Kazakh, Albanian, Avar
Adnan b Arabic, Urdu, Bosnian, Turkish
Amir b Arabic, Urdu, Persian, Indonesian, Malay, Bosnian
Ajnur b Bosnian
Aleksandar b Bosnian, Serbian, Macedonian, Croatian, Bulgarian
Amina g Eastern African, Arabic, Western African, Bosnian, Hausa, Kazakh, Swahili, Tatar
Admir b Bosnian, Albanian
Ibrahim b Eastern African, Arabic, Western African, Indonesian, Malay, Bosnian, Dhivehi, Hausa, Albanian, Swahili
Ajdin b Bosnian
Alem b Bosnian
Amela g Bosnian
Hana g Arabic, Bosnian
Adin b Bosnian
Adna g Bosnian
Afan b Bosnian
Aida g Arabic, Bosnian, Literature, Albanian
Ajla g Bosnian

Bosnian Names for Kids by Gender

BoysBoys       GirlsGirls       UnisexUnisex

All Bosnian Names for Kids 2022

Name: Gender: Category:
Abdulah b Bosnian
Adin b Bosnian
Admir b Bosnian, Albanian
Adna g Bosnian
Adnan b Arabic, Urdu, Bosnian, Turkish
Afan b Bosnian
Ahmed b Arabic, Urdu, Pashto, Bengali, Bosnian, Turkish, Dhivehi
Aida g Arabic, Bosnian, Literature, Albanian
Ajdin b Bosnian
Ajla g Bosnian
Ajna g Bosnian
Ajnur b Bosnian
Ajša g Bosnian
Aldin b Bosnian
Aldina g Bosnian
Aleksandar b Bosnian, Serbian, Macedonian, Croatian, Bulgarian
Alem b Bosnian
Ali b Arabic, Urdu, Persian, Pashto, Indonesian, Malay, Bosnian, Turkish, Dhivehi, Kazakh, Albanian, Avar
Alija b Bosnian
Alisa g Finnish, Bosnian, Georgian, Russian, Ukrainian
Almir b Bosnian
Almira g Bosnian
Amar b Bosnian
Amel b Bosnian
Amela g Bosnian
Amina g Eastern African, Arabic, Western African, Bosnian, Hausa, Kazakh, Swahili, Tatar
Amir b Arabic, Urdu, Persian, Indonesian, Malay, Bosnian
Asja g Bosnian
Azra g Arabic, Urdu, Persian, Bosnian, Turkish
Bakir b Bosnian

Pagination